Klimaatadaptatie is niet gratis, maar levert wel wat op

Noodzaak

“Nederland maakt werk van klimaatadaptatie. De noodzaak voor aanpassing aan het veranderende klimaat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Nu al blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering eerder op ons afkomen en in grotere hevigheid dan gedacht. Dit raakt ons allemaal, maar levert ook kansen op. Door samen werk te maken van klimaatadaptatie maken we Nederland veiliger, mooier en slimmer. ” Het doel van de NAS (Nationale Adaptatie Strategie) is dat klimaatadaptatie onderdeel is van alle beleid en alle beleidsuitvoering, en van alle relevante activiteiten van maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven. 

Niet gratis, maar ook opbrengsten

“Klimaatadaptatie is niet gratis. Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, binnen huishoudens, bedrijven en overheidsorganisaties. Aanpassen aan klimaatverandering is een investeringsvraagstuk voor alle Nederlanders. Het uitstellen van keuzes, of het maken van de verkeerde keuzes pakt uiteindelijk vaak duurder uit. Bovenal brengt klimaatadaptatie ook opbrengsten met zich mee, niet alleen in financiële zin, maar bijvoorbeeld ook doordat een mooiere en gezondere leefomgeving ontstaat.(p. 37 NAS)

Gebouwde omgeving

“In 2018 start een klimaatadaptatiedialoog ‘Gebouwde omgeving’. Doel van deze dialoog is het versterken van bewustwording op het gebied van de gevolgen van klimaatverandering voor de gebouwde omgeving. Ook vindt een inventarisatie plaats van mogelijke maatregelen, kansen en belemmeringen of onduidelijkheden in wet- en regelgeving, richtlijnen en/ of kaders en eventuele andere benodigde instrumenten. Hierbij speelt ‘meekoppelen’ een rol: het verbinden van klimaatadaptatie met de energietransitie en circulair bouwen. Door te letten op dit meekoppelen, kunnen implementatieprojecten elkaar versterken.”

Meedoen

De Nationale klimaatadaptatiestrategie doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen. Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, worden opgeroepen om mee te denken en – vooral – om actief mee te doen. (p. 38 NAS).

Bronnen:
Aanpassen met ambitie. Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (pdf)
Uitvoeringsprogramma van de NAS (pdf)
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018